Aranacak kelimeleri giriniz:

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 06 MART 2018 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 06 MART 2018 TARİHLİ
OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI
 
 TOPLANTI DÖNEMİ    : 06/03/2018
 BİRLEŞİM                       : 2
 OTURUM                         : 1                                                                              SAAT: 15.00
           Belediye Meclisi, 06/03/2018 Salı günü saat 15.00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­sine isti­naden ve 45.maddeye 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen fıkraya göre Belediye Encümeninin memur üyeleri ile Kaymakamlık Hizmet Binası Toplantı Salonunda toplandı.
           Üyelerden: Mali Hizmetler Müdürü Recep DORUK ve Fen İşleri Müdür Vekili A.Celal CİNGÖZ’ün katıldığı birleşim Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Dr.Fatih ÜRKMEZER tarafından açıldı.  
Şubat ayı meclis toplantısı 05/03/2018 tarihli 1 nci birleşimine ait meclis kararlarının okunmuş sayılması ve doğruluğu oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.  
            KARAR NO:55
            Gündemin 3 ncü maddesi:İlçemizin muhtelif mahallelerinde daha önceden verilmiş olan yol (cadde-sokak) isimlerinin, Bostanbükü Köyü (mücavir alan) sınırları içinde iken daha sonradan Belediyemiz Musalla Mahallesine dâhil edilen Yıldız Caddesi, Cami Sokak, Değirmen Sokak, Kaya Sokak, Lale Sokak, Vatan Sokak isimlerinin mükerrer olduğundan yeniden isimlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
            Sosyal ve Kül.Faa.Kom.Raporu: Komisyonumuz 06/03/2018 tarihinde saat 12.00’da toplandı.
           Toplantıya Dr.Fatih ÜRKMEZER, Recep DORUK ve A.Celal CİNGÖZ katıldı.
05/03/2018 Pazartesi günü saat 17.00’da yapılan Belediye Meclis toplantısında 1 nci birleşiminde gündemin 3 ncü maddesinde yer alan ve komisyonumuza havale edilen konunun görüşülmesine geçildi.
Adres kayıt sisteminde yapılan araştırma neticesinde; İlçemizin muhtelif mahallelerinde daha önceden verilmiş olan yol (cadde-sokak) isimlerinin, Bostanbükü Köyü (mücavir alan) sınırları içinde iken daha sonradan Belediyemiz Musalla Mahallesine dâhil edilen mükerrer cadde ve sokak isimlerinden Yıldız Caddesinin Zeytin Dalı Caddesi, Cami Sokağın Atak Sokak, Değirmen Sokağın Cirit Sokak, Kaya Sokağın Altay Sokak, Lale Sokağın Bayraktar Sokak, Vatan Sokağında Anka Sokak olarak yeniden isimlendirilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.

5393 sayılı Belediye kanununun 18 nci maddesi (n) bendi uyarınca yeniden isimlendirilmesine ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanununun 81 nci maddesi gereği mülki idare amirinin onayından sonra yürürlüğe gireceğinden, kararın onaylanmak üzere mülki idare amirinin onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
 
 
 
KARAR NO:56
Gündemin 4 ncü maddesi:İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 56 ada 1 parsel malikinin aynı imar adasında bulunan ve ihdasen kazanılan mülkiyeti Belediyemize ait 43.29 m2 yüzölçümlü 56 ada 32 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.
İmar, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu: Komisyonumuz 06/03/2018 tarihinde saat 12:00‘da toplandı.
Toplantıya Dr.Fatih ÜRKMEZER, Recep DORUK ve A.Celal CİNGÖZ katıldı.
05/03/2018 günü saat 17:00’da yapılan Belediye Meclis toplantısında 1 nci birleşiminde gündemin 4 ncü maddesindeyer alan ve komisyonumuza havale edilen konunun görüşülmesine geçildi.
İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 56 ada 1 parsel malikinin aynı imar adasında bulunan ve ihdasen kazanılan mülkiyeti Belediyemize ait 43.29 m2 yüzölçümlü 56 ada 32 parseli satın alma talebinin görüşülmesi neticesinde, bahse konu parselin müstakil inşaata elverişli olmaması ve bu satıştan Belediyemizin ek gelir elde edecek olması sebebiyle İmar kanununun 17 nci maddesi kapsamında satışının yapılması komisyonlarımızca oybirliği ile uygun bulunmuştur.
            Belediye Meclisimizin bilgisine sunulur.
 
            5393 sayılı Belediye Kanununun 18 nci maddesi (e) bendi uyarınca ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun 17 nci maddesi hükmü gereğince mülkiyeti Belediyemize ait 43.29 m2 yüzölçümlü 56 ada 32 parselin 56 ada 1 parsel malikine satılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
            KARAR NO:57
            Gündemin 6 ncı maddesi:İlçemiz Yeni Mahalle 162 ada 1 parsel nolu taşınmaz alanın tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
İmar Komisyonu Raporu: Komisyonumuz 06/03/2018 tarihinde saat 12:00‘da toplandı.
Toplantıya Dr.Fatih ÜRKMEZER, Recep DORUK ve A.Celal CİNGÖZ katıldı.
05/03/2018 günü saat 17:00’da yapılan Belediye Meclis toplantısı 1 nci birleşiminde gündemin 6. maddesinde yer alan ve komisyonumuza havale edilen konunun görüşülmesine geçildi.
            Belediye Meclisimizce uygun görülerek Koruma Bölge Kurulu görüşüne sunulan 162 ada 1 parselin tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği, Koruma Bölge Kurulunca uygun bulunduğu anlaşılmış olup, söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planı Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 8 nci maddesine istinaden komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.
Belediye Meclisimizin bilgisine sunulur.
 
İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi neticesinde raporun, komisyondan geldiği şekli ile kabulü oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi.
            KARAR NO:58
            Gündemin 7 nci maddesi:İlçemiz Atatürk (İnönü) Mahallesi 182 ada 7 parsel nolu taşınmaz alanın tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
İmar Komisyonu Raporu: Komisyonumuz 06/03/2018 tarihinde saat 12:00‘da toplandı.
Toplantıya Dr.Fatih ÜRKMEZER, Recep DORUK ve A.Celal CİNGÖZ katıldı.
05/03/2018 günü saat 17:00’da yapılan Belediye Meclis toplantısı 1 nci birleşiminde gündemin 7. maddesinde yer alan ve komisyonumuza havale edilen konunun görüşülmesine geçildi.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün komisyonumuza sevk olunan çalışması kapsamında, İlçemiz Atatürk (İnönü) Mahallesi 182 ada 7 parsel nolu taşınmaz alanın tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği komisyonumuzca uygun bulunmuş olup,
 
 
söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 8 nci maddesi gereği Koruma Bölge Kuruluna teklif edilmesine komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
 
İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi neticesinde raporun, komisyondan geldiği şekli ile kabulü oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi.
 
            KARAR NO:59
            Gündemin 8 nci maddesi:İlçemiz Atatürk (İnönü) Mahallesi 572 ada 43 parsel nolu taşınmaz alanın tescilinin kaldırılmasına ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
İmar Komisyonu Raporu: Komisyonumuz 06/03/2018 tarihinde saat 12:00‘da toplandı.
Toplantıya Dr.Fatih ÜRKMEZER, Recep DORUK ve A.Celal CİNGÖZ katıldı.
05/03/2018 günü saat 17:00’da yapılan Belediye Meclis toplantısı 1 nci birleşiminde gündemin 8. maddesinde yer alan ve komisyonumuza havale edilen konunun görüşülmesine geçildi.
            Belediye Meclisimizce uygun görülerek Koruma Bölge Kurulu görüşüne sunulan İlçemiz Atatürk (İnönü) Mahallesi 572 ada 43 parselin tescilinin kaldırılmasına ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği, Koruma Bölge Kurulunca uygun bulunduğu anlaşılmış olup, söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planı Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 8 nci maddesine istinaden komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.
Belediye Meclisimizin bilgisine sunulur.
 
İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi neticesinde raporun, komisyondan geldiği şekli ile kabulü oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi.
 
            KARAR NO:60
            Gündemin 9 ncu maddesi:İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 26 ada 11 parsel nolu taşınmaz alanın tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
İmar Komisyonu Raporu: Komisyonumuz 06/03/2018 tarihinde saat 12:00‘da toplandı.
Toplantıya Dr.Fatih ÜRKMEZER, Recep DORUK ve A.Celal CİNGÖZ katıldı.
05/03/2018 günü saat 17:00’da yapılan Belediye Meclis toplantısı 1 nci birleşiminde gündemin 9. maddesinde yer alan ve komisyonumuza havale edilen konunun görüşülmesine geçildi.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün komisyonumuza sevk olunan çalışması kapsamında, İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 26 ada 11 parsel nolu taşınmaz alanın tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 8 nci maddesi gereği Koruma Bölge Kuruluna teklif edilmesine komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
 
İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi neticesinde raporun, komisyondan geldiği şekli ile kabulü oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi.
 
 
 
 
            KARAR NO:61
            Gündemin 10 ncu maddesi:İlçemiz Hacıhalil Mahallesi 322 ada 25 parsel nolu taşınmaz alanın tescilinin kaldırılmasına ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
İmar Komisyonu Raporu: Komisyonumuz 06/03/2018 tarihinde saat 12:00‘da toplandı.
Toplantıya Dr.Fatih ÜRKMEZER, Recep DORUK ve A.Celal CİNGÖZ katıldı.
05/03/2018 günü saat 17:00’da yapılan Belediye Meclis toplantısı 1 nci birleşiminde gündemin 10. maddesinde yer alan ve komisyonumuza havale edilen konunun görüşülmesine geçildi.
            Belediye Meclisimizce uygun görülerek Koruma Bölge Kurulu görüşüne sunulan İlçemiz Hacıhalil Mahallesi 322 ada 25 parselin tescilinin kaldırılmasına ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği, Koruma Bölge Kurulunca uygun bulunduğu anlaşılmış olup, söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planı Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 8 nci maddesine istinaden komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.
Belediye Meclisimizin bilgisine sunulur.
 
İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi neticesinde raporun, komisyondan geldiği şekli ile kabulü oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi.
 
            KARAR NO:62
            Gündemin 11 nci maddesi:İlçemiz Çavuş Mahallesi 344 ada 11 parsel nolu taşınmaz alanın tescilinin kaldırılmasına ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
İmar Komisyonu Raporu: Komisyonumuz 06/03/2018 tarihinde saat 12:00‘da toplandı.
Toplantıya Dr.Fatih ÜRKMEZER, Recep DORUK ve A.Celal CİNGÖZ katıldı.
05/03/2018 günü saat 17:00’da yapılan Belediye Meclis toplantısı 1 nci birleşiminde gündemin 11. maddesinde yer alan ve komisyonumuza havale edilen konunun görüşülmesine geçildi.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün komisyonumuza sevk olunan çalışması kapsamında, İlçemiz Çavuş Mahallesi 344 ada 11 parsel nolu taşınmaz alanın tescilinin kaldırılmasına ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 8 nci maddesi gereği Koruma Bölge Kuruluna teklif edilmesine komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
 
İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi neticesinde raporun, komisyondan geldiği şekli ile kabulü oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO:63
Gündemin 12 nci maddesi: İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 42 ada 20 parsel nolu taşınmaz alanın tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
İmar Komisyonu Raporu:Komisyonumuz 06/03/2018 tarihinde saat 12:00‘da toplandı.
Toplantıya Dr.Fatih ÜRKMEZER, Recep DORUK ve A.Celal CİNGÖZ katıldı.
05/03/2018 günü saat 17:00’da yapılan Belediye Meclis toplantısı 1 nci birleşiminde gündemin 12. maddesinde yer alan ve komisyonumuza havale edilen konunun görüşülmesine geçildi.
           
 
 
 
Belediye Meclisimizce uygun görülerek Koruma Bölge Kurulu görüşüne sunulan İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 42 ada 20 parselin tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği, Koruma Bölge Kurulunca uygun bulunduğu anlaşılmış olup, söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planı Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 8 nci maddesine istinaden komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.
Belediye Meclisimizin bilgisine sunulur.
 
İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi neticesinde raporun, komisyondan geldiği şekli ile kabulü oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO:64
Gündemin 13 ncü maddesi:İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi 66 ada 9 parsel nolu taşınmaz alanın tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
İmar Komisyonu Raporu: Komisyonumuz 06/03/2018 tarihinde saat 12:00‘da toplandı.
Toplantıya Dr.Fatih ÜRKMEZER, Recep DORUK ve A.Celal CİNGÖZ katıldı.
05/03/2018 günü saat 17:00’da yapılan Belediye Meclis toplantısı 1 nci birleşiminde gündemin 13. maddesinde yer alan ve komisyonumuza havale edilen konunun görüşülmesine geçildi.
 İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün komisyonumuza sevk olunan çalışması kapsamında, İlçemiz Cemal CAYMAZ Mahallesi 66 ada 9 parsel nolu taşınmaz alanın tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 8 nci maddesi gereği Koruma Bölge Kuruluna teklif edilmesine komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Belediye Meclisimizin bilgisine sunulur.
 
İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi neticesinde raporun, komisyondan geldiği şekli ile kabulü oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO:65
Gündemin 14 ncü maddesi:İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 42 ada 9 parsel nolu taşınmaz alanın tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
İmar Komisyonu Raporu: Komisyonumuz 06/03/2018 tarihinde saat 12:00‘da toplandı.
Toplantıya Dr.Fatih ÜRKMEZER, Recep DORUK ve A.Celal CİNGÖZ katıldı.
05/03/2018 günü saat 17:00’da yapılan Belediye Meclis toplantısı 1 nci birleşiminde gündemin 14. maddesinde yer alan ve komisyonumuza havale edilen konunun görüşülmesine geçildi.
            Belediye Meclisimizce uygun görülerek Koruma Bölge Kurulu görüşüne sunulan İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 42 ada 9 parselin tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği, Koruma Bölge Kurulunca uygun bulunduğu anlaşılmış olup, söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planı Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 8 nci maddesine istinaden komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.
Belediye Meclisimizin bilgisine sunulur.
 
İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi neticesinde raporun, komisyondan geldiği şekli ile kabulü oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi.
 
 
KARAR NO:66
Gündemin 15 nci maddesi:İlçemiz Karaali Mahallesi 393 ada 4 parsel nolu taşınmaz alanın tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
İmar Komisyonu Raporu: Komisyonumuz 06/03/2018 tarihinde saat 12:00‘da toplandı.
Toplantıya Dr.Fatih ÜRKMEZER, Recep DORUK ve A.Celal CİNGÖZ katıldı.
05/03/2018 günü saat 17:00’da yapılan Belediye Meclis toplantısı 1 nci birleşiminde gündemin 15. maddesinde yer alan ve komisyonumuza havale edilen konunun görüşülmesine geçildi.
            Belediye Meclisimizce uygun görülerek Koruma Bölge Kurulu görüşüne sunulan İlçemiz Karaali Mahallesi 393 ada 4 parselin tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği, Koruma Bölge Kurulunca uygun bulunduğu anlaşılmış olup, söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planı Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 8 nci maddesine istinaden komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.
Belediye Meclisimizin bilgisine sunulur.
 
İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi neticesinde raporun, komisyondan geldiği şekli ile kabulü oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi.
 
KARAR NO:67
Gündemin 16 ncı maddesi:İlçemiz Babasultan Mahallesi 380 ada 1 parsel nolu taşınmaz alanın tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
İmar Komisyonu Raporu: Komisyonumuz 06/03/2018 tarihinde saat 12:00‘da toplandı.
Toplantıya Dr.Fatih ÜRKMEZER, Recep DORUK ve A.Celal CİNGÖZ katıldı.
05/03/2018 günü saat 17:00’da yapılan Belediye Meclis toplantısı 1 nci birleşiminde gündemin 16. maddesinde yer alan ve komisyonumuza havale edilen konunun görüşülmesine geçildi.
            Belediye Meclisimizce uygun görülerek Koruma Bölge Kurulu görüşüne sunulan İlçemiz Babasultan Mahallesi 380 ada 1 parselin tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği, Koruma Bölge Kurulunca uygun bulunduğu anlaşılmış olup, söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planı Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 8 nci maddesine istinaden komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.
Belediye Meclisimizin bilgisine sunulur.
 
İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi neticesinde raporun, komisyondan geldiği şekli ile kabulü oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi.
 
KARAR NO:68
Gündemin 17 nci maddesi:İlçemiz Camikebir Mahallesi 401 ada 15 parsel nolu taşınmaz alanın tescilinin kaldırılmasına ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
İmar Komisyonu Raporu: Komisyonumuz 06/03/2018 tarihinde saat 12:00‘da toplandı.
Toplantıya Dr.Fatih ÜRKMEZER, Recep DORUK ve A.Celal CİNGÖZ katıldı.
05/03/2018 günü saat 17:00’da yapılan Belediye Meclis toplantısı 1 nci birleşiminde gündemin 17. maddesinde yer alan ve komisyonumuza havale edilen konunun görüşülmesine geçildi.
           
 
 
Belediye Meclisimizce uygun görülerek Koruma Bölge Kurulu görüşüne sunulan İlçemiz Camikebir Mahallesi 401 ada 15 parselin tescillinin kaldırılmasına ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği, Koruma Bölge Kurulunca uygun bulunduğu anlaşılmış olup, söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planı Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 8 nci maddesine istinaden komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.
Belediye Meclisimizin bilgisine sunulur.
 
İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi neticesinde raporun, komisyondan geldiği şekli ile kabulü oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO:69
Gündemin 18 nci maddesi:İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 611 ada 14 parsel nolu taşınmaz alanın tescilinin kaldırılmasına ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
İmar Komisyonu Raporu: Komisyonumuz 06/03/2018 tarihinde saat 12:00‘da toplandı.
Toplantıya Dr.Fatih ÜRKMEZER, Recep DORUK ve A.Celal CİNGÖZ katıldı.
05/03/2018 günü saat 17:00’da yapılan Belediye Meclis toplantısı 1 nci birleşiminde gündemin 18. maddesinde yer alan ve komisyonumuza havale edilen konunun görüşülmesine geçildi.
            Belediye Meclisimizce uygun görülerek Koruma Bölge Kurulu görüşüne sunulan İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 611 ada 14 parselin tescillinin kaldırılmasına ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği, Koruma Bölge Kurulunca uygun bulunduğu anlaşılmış olup, söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planı Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 8 nci maddesine istinaden komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.
Belediye Meclisimizin bilgisine sunulur.
 
İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi neticesinde raporun, komisyondan geldiği şekli ile kabulü oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO:70
Gündemin 19 ncu maddesi:İlçemiz Hacıhalil Mahallesi 322 ada 1 parsel nolu taşınmaz alanın tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
İmar Komisyonu Raporu: Komisyonumuz 06/03/2018 tarihinde saat 12:00‘da toplandı.
Toplantıya Dr.Fatih ÜRKMEZER, Recep DORUK ve A.Celal CİNGÖZ katıldı.
05/03/2018 günü saat 17:00’da yapılan Belediye Meclis toplantısı 1 nci birleşiminde gündemin 19. maddesinde yer alan ve komisyonumuza havale edilen konunun görüşülmesine geçildi.
            Belediye Meclisimizce uygun görülerek Koruma Bölge Kurulu görüşüne sunulan İlçemiz Hacıhalil Mahallesi 322 ada 1 parselin tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği, Koruma Bölge Kurulunca uygun bulunduğu anlaşılmış olup, söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planı Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 8 nci maddesine istinaden komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.
Belediye Meclisimizin bilgisine sunulur.
 
İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi neticesinde raporun, komisyondan geldiği şekli ile kabulü oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi.
 
 
KARAR NO:71
Gündemin 20 nci maddesi:İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 44 ada 22 parsel nolu taşınmaz alanın tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
İmar Komisyonu Raporu: Komisyonumuz 06/03/2018 tarihinde saat 12:00‘da toplandı.
Toplantıya Dr.Fatih ÜRKMEZER, Recep DORUK ve A.Celal CİNGÖZ katıldı.
05/03/2018 günü saat 17:00’da yapılan Belediye Meclis toplantısı 1 nci birleşiminde gündemin 20. maddesinde yer alan ve komisyonumuza havale edilen konunun görüşülmesine geçildi.
            Belediye Meclisimizce uygun görülerek Koruma Bölge Kurulu görüşüne sunulan İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 44 ada 22 parselin tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği, Koruma Bölge Kurulunca uygun bulunduğu anlaşılmış olup, söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planı Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 8 nci maddesine istinaden komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.
Belediye Meclisimizin bilgisine sunulur.
 
İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi neticesinde raporun, komisyondan geldiği şekli ile kabulü oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi.
 
KARAR NO:72
Gündemin 21 nci maddesi:İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 41 ada 28 parsel nolu taşınmaz alanın tescilinin kaldırılmasına ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
İmar Komisyonu Raporu: Komisyonumuz 06/03/2018 tarihinde saat 12:00‘da toplandı.
Toplantıya Dr.Fatih ÜRKMEZER, Recep DORUK ve A.Celal CİNGÖZ katıldı.
05/03/2018 günü saat 17:00’da yapılan Belediye Meclis toplantısı 1 nci birleşiminde gündemin 21. maddesinde yer alan ve komisyonumuza havale edilen konunun görüşülmesine geçildi.
            Belediye Meclisimizce uygun görülerek Koruma Bölge Kurulu görüşüne sunulan İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 41 ada 28 parselin tescillinin kaldırılmasına ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği, Koruma Bölge Kurulunca uygun bulunduğu anlaşılmış olup, söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planı Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 8 nci maddesine istinaden komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.
Belediye Meclisimizin bilgisine sunulur.
 
İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi neticesinde raporun, komisyondan geldiği şekli ile kabulü oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO:73
Gündemin 22 nci maddesi:İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 44 ada 9 ve 10 parsel nolu taşınmaz alanların tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
İmar Komisyonu Raporu: Komisyonumuz 06/03/2018 tarihinde saat 12:00‘da toplandı.
Toplantıya Dr.Fatih ÜRKMEZER, Recep DORUK ve A.Celal CİNGÖZ katıldı.
05/03/2018 günü saat 17:00’da yapılan Belediye Meclis toplantısı 1 nci birleşiminde gündemin 22. maddesinde yer alan ve komisyonumuza havale edilen konunun görüşülmesine geçildi.
           
 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün komisyonumuza sevk olunan çalışması kapsamında, İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 44 ada 9 ve 10 parsel nolu taşınmaz alanların tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 8 nci maddesi gereği Koruma Bölge Kuruluna teklif edilmesine komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Belediye Meclisimizin bilgisine sunulur.
 
İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi neticesinde raporun, komisyondan geldiği şekli ile kabulü oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi.
 
Gündemin 23 ncü maddesi için komisyon çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
 
KARAR NO:74
Gündemin 24 ncü maddesi:Halkımızdan gelen talepler doğrultusunda Belediyemize ait cenaze aracının ve talep olduğu takdirde otobüsün şoförleriyle birlikte ücretsiz olarak şehir dışına çıkışının uygun olup olmayacağı konusunun görüşülmesi.
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu: Komisyonumuz 06/03/2018 tarihinde saat 12:00‘da toplandı.
Toplantıya Dr.Fatih ÜRKMEZER, Recep DORUK ve A.Celal CİNGÖZ katıldı.
05/03/2018 günü saat 17:00’da yapılan Belediye Meclis toplantısı 1 nci birleşiminde gündemin 24 ncü maddesindeyer alan ve komisyonumuza havale edilen konunun görüşülmesine geçildi.
Halkımızdan gelen talepler doğrultusunda Belediyemize ait cenaze aracının ve talep olduğu takdirde otobüsün şoförleriyle birlikte ücretsiz olarak şehir dışına çıkışının uygun olup olmayacağı konusunun görüşülmesi neticesinde, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 09/08/2010 tarihli ve 45995 sayılı görüşünde “Belediyelerin görev, yetki ve sorumluluk alanının belediye sınırları olduğu, cenazelerin belediye sınırları içerisinde usulüne uygun nakline nezaret etmenin ve bu hususta gerekli cenaze nakil aracı, tabut ve benzeri donanım temininin belediyelerin görevi olduğu, ancak mevzuatta belediye sınırları dışında, bu hususta belediyelere görev ve sorumluluk veren bir düzenleme olmadığı değerlendirilmektedir” denildiğinden belediye araçlarıyla şehir dışına ücretsiz cenaze nakli yapmasının uygun olmadığına oybirliği ile karar verildi.
            Belediye Meclisimizin bilgisine sunulur.
 
5393 sayılı Belediye Kanununun 14 ncü maddesi ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü görüşüne istinaden belediye araçlarıyla şehir dışına ücretsiz cenaze nakli yapılmasının uygun olmadığına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR NO:75
Gündemin 25 nci maddesi: Şehit ailesi mezar yeri tahsisi konusu.
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu: Komisyonumuz 06/03/2018 tarihinde saat 12:00‘da toplandı.
Toplantıya Dr.Fatih ÜRKMEZER, Recep DORUK ve A.Celal CİNGÖZ katıldı.
05/03/2018 günü saat 17:00’da yapılan Belediye Meclis toplantısı 1 nci birleşiminde gündemin 25 nci maddesindeyer alan ve komisyonumuza havale edilen konunun görüşülmesine geçildi.
Şehit ailesi mezar yeri tahsisi konusunun görüşülmesi neticesinde, daha önceden Belediye Meclisimizin 05/02/2018 tarihli ve 29 nolu kararı ile meri mevzuatımıza göre şehit sayılanların eşleri, anne ve babaları için talep etmeleri halinde ilçemiz şehir mezarlığından üç kişiye kadar ücretsiz mezar yeri tahsis edilmesi kararı alınmış olup, ilçemizde yaşayan şehit çocuklarının da sözlü ve yazılı başvurularında ücretsiz mezar yeri tahsis edilmesi talepleri olmuştur.
 
Bu durum üzerine daha önceden alınmış olan meclis kararımızın revize edilip, ilçemiz şehir mezarlığından meri mevzuatımıza göre şehit sayılanların birinci derece yakınlarından 3 kişiye talep etmeleri halinde ücretsiz mezar yeri tahsis edilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.
            Belediye Meclisimizin bilgisine sunulur.
 
05/02/2018 tarihli ve 29 nolu kararımız revize edilerek, meri mevzuatımıza göre şehit sayılanların birinci derece yakınlarından 3 kişiye talep etmeleri halinde ücretsiz mezar yeri tahsisi yapılması oybirliği ile kabul edildi.
 
KARAR NO:76
Gündemin 26 ncı maddesi: İlçemiz Esentepe Mahallesi Işık Caddesi isminin değiştirilmesi konusunun görüşülmesi.
Sosyal ve Kül.Faa.Komisyonu Raporu: Komisyonumuz 06/03/2018 tarihinde saat 12.00’da toplandı.
           Toplantıya Dr.Fatih ÜRKMEZER, Recep DORUK ve A.Celal CİNGÖZ katıldı.
05/03/2018 Pazartesi günü saat 17.00’da yapılan Belediye Meclis toplantısı 1 nci gündemin 26 ncı maddesinde yer alan ve komisyonumuza havale edilen konunun görüşülmesine geçildi.
İlçemiz Esentepe Mahallesi Işık Caddesi isminin değiştirilmesi konusunun görüşülmesi neticesinde, bahsi geçen caddenin isminin Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yürütmüş olduğu Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 07 Şubat 2018 günü şehit olan ve aynı zamanda ailesinin de oturacağı evin bulunduğu cadde olan yerin kahraman hemşehrimiz Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal AKPINAR Caddesi olarak değiştirilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.
Belediye Meclisimizin bilgisine sunulur.

 
5393 sayılı Belediye kanununun 18 nci maddesi (n) bendi uyarınca yeniden isimlendirilmesine ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanununun 81 nci maddesi gereği mülki idare amirinin onayından sonra yürürlüğe gireceğinden, kararın onaylanmak üzere mülki idare amirinin onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR NO:77
Gündemin 27 nci maddesi:İlçemiz Sadri Artuç Caddesinde iki yönlü otopark ücretlerinin görüşülmesi.
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu: Komisyonumuz 06/03/2018 tarihinde saat 12:00‘da toplandı.
Toplantıya Dr.Fatih ÜRKMEZER, Recep DORUK ve A.Celal CİNGÖZ katıldı.
05/03/2018 günü saat 17:00’da yapılan Belediye Meclis toplantısı 1 nci birleşiminde gündemin 27 nci maddesindeyer alan ve komisyonumuza havale edilen konunun görüşülmesine geçildi.

İlçemiz Sadri Artuç Caddesinde iki yönlü otopark ücretlerinin görüşülmesi neticesinde, halkımızdan gelen şikâyetler ve cadde trafik yoğunluğunun üst seviyede olması sebebiyle iki yönlü olarak Sadri Artuç Caddesinde otopark ücreti alınması uygulamasının kaldırılması komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.
            Belediye Meclisimizin bilgisine sunulur.
 
Plan ve Bütçe Komisyonu raporu değerlendirilerek, komisyon kararı olumlu bulunarak Sadri Artuç Caddesinde iki yönlü otopark ücreti alınması uygulamasının kaldırılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR NO:78
Gündemin 28 nci maddesi: 3 ncü derecli Temizlik İşleri Müdürü kadrosunun iptal edilip, 1 nci dereceli Temizlik İşleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi.
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu: Komisyonumuz 06/03/2018 tarihinde saat 12:00‘da toplandı.
Toplantıya Dr.Fatih ÜRKMEZER, Recep DORUK ve A.Celal CİNGÖZ katıldı.
05/03/2018 günü saat 17:00’da yapılan Belediye Meclis toplantısı 1 nci birleşiminde gündemin 28 nci maddesindeyer alan ve komisyonumuza havale edilen konunun görüşülmesine geçildi.
3 ncü dereceli Temizlik İşleri Müdürü kadrosunun iptal edilip, 1 nci dereceli Temizlik İşleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi neticesinde, 27.11.2011 tarih ve 28125 sayılı resmi gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereği Kurumumuz D 11 grubundan D 12 grubuna yükseltilmiştir. Norm Kadro Yönetmeliği çerçevesinde Belediye Meclisince oluşturulan 1 adet 3 ncü dereceli Temizlik İşleri Müdürü kadrosunun iptal edilerek, 1 adet 1 nci dereceli Temizlik İşleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.
Belediye Meclisimizin bilgisine sunulur.
 
Komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde, Norm Kadro Yönetmeliği çerçevesinde, 3 ncü dereceli Temizlik İşleri Müdürü kadrosunun iptal edilerek, 1 nci dereceli Temizlik İşleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi oybirliği ile uygun bulunmuştur.
 
KARAR NO:79
Gündemin 29 ncu maddesi: 3 ncü derecli İtfaiye Müdürü kadrosunun iptal edilip, 1 nci dereceli İtfaiye Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi.
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu: Komisyonumuz 06/03/2018 tarihinde saat 12:00‘da toplandı.
Toplantıya Dr.Fatih ÜRKMEZER, Recep DORUK ve A.Celal CİNGÖZ katıldı.
05/03/2018 günü saat 17:00’da yapılan Belediye Meclis toplantısı 1 nci birleşiminde gündemin 29 ncu maddesindeyer alan ve komisyonumuza havale edilen konunun görüşülmesine geçildi.
3 ncü dereceli İtfaiye Müdürü kadrosunun iptal edilip, 1 nci dereceli İtfaiye Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi neticesinde, 27.11.2011 tarih ve 28125 sayılı resmi gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereği Kurumumuz D 11 grubundan D 12 grubuna yükseltilmiştir. Norm Kadro Yönetmeliği çerçevesinde Belediye Meclisince oluşturulan 1 adet 3 ncü dereceli İtfaiye Müdürü kadrosunun iptal edilerek, 1 adet 1 nci dereceli İtfaiye Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.
Belediye Meclisimizin bilgisine sunulur.
 
Komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde, Norm Kadro Yönetmeliği çerçevesinde, 3 ncü dereceli İtfaiye Müdürü kadrosunun iptal edilerek,1 nci dereceli İtfaiye Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi oybirliği ile uygun bulunmuştur.
 
KARAR NO:80
Gündemin 30 ncu maddesi: Plan notları revizyonu konusunun görüşülmesi.
İmar Komisyonu Raporu: Komisyonumuz 06/03/2018 tarihinde saat 12:00‘da toplandı.
Toplantıya Dr.Fatih ÜRKMEZER, Recep DORUK ve A.Celal CİNGÖZ katıldı.
05/03/2018 günü saat 17:00’da yapılan Belediye Meclis toplantısı 1 nci birleşiminde gündemin 30. maddesinde yer alan ve komisyonumuza havale edilen konunun görüşülmesine geçildi.
            İlçemizBelediye sınırları ve mücavir alan sınırları dâhilinde, Koruma alanları dışında planlı alanlardaki imar planı hükümlerini kapsayan meri plan notlarının 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı resmi gazetede yayımlanan yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine aykırı olan maddelerin yeniden düzenlenmesine ilişkin gerekli plan notu değişikliğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hazırlandığı anlaşılmıştır.
B.2 Maddesindeyer alan “mücavir alan sınırları” ibaresi “Belediye ve mücavir alan sınırları” şeklinde değiştirilmesine, C.3 Maddesinde yer alan “3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği” ibaresi “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” şeklinde, "İşyeri Açma Ve Çalıştırma Yönetmeliği" ibaresi "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği"şeklinde, C.4 Maddesinde yer alan “Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği” ibaresi “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği” şeklinde, " Katı Atık Kontrolü Yönetmeliği"ibaresi "Atık Kontrolü Yönetmeliği"şeklinde, C.5 Maddesinde yer alan “Çukurlara Ait Yönetmelik” ibaresi “İlgili Mevzuat” şeklinde, C.9 Maddesinde yer alan “Karayolu Kenarında Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik” ibaresi “Karayolları Kenarında Yapılacak Ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik” şeklinde, C.13 Maddesinin 1.Bendinde yer alan “18.Madde İmar Uygulaması Görmüş Ya Da İfrazla Terk Oranı %40’ı Bulmuş Veya İçerisinde Ruhsatlı Yapı Veya Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 12.Maddesi Kapsamında Olan Yapı Bulunan Parsellerde” ibaresi “İmar Parsellerinde” şeklinde, "Yeni Emsal Alanı, Mevcut İmar/ Kadastral Parseline Göre Hesaplanır." ibaresi "Terk Edilecek Alan İçin Hesap Edilen Emsal Alanı, İmar Planı İle Tanımlı Emsal Alanına İlave Edilebilir." Şeklinde değiştirilmesine,  C.10. Maddesi, C.13 Maddesinin 2.fıkrası, C.14 Maddesi, C.18 Maddesinin (b) bendi, C.27. Maddesi,   D.27. Madde,  E.33. Madde,  F.34 maddesinin (b)  bendinin (f) alt bendi maddesi, F.34 maddesinin (c)  bendi, F.34 maddesinin (d)  bendi, F.34 maddesinin (e)  bendi, F.34 maddesinin (f)  bendi, (H) maddesinin 40.  bendi, G.35 maddesinin (d)  bendinin iptal edilmesine, C.16 Maddesinde yer alan “vaziyet planı ile belirlenir."ibaresi "taban alanı %60'ı geçemez” şeklinde değiştirilmesine, yapı nizamı ve taks oranı belirlenmemiş alan kullanımlarına "turizm tesis alanları, ticaret-turizm alanları" eklenmesine, C.21 Maddesinde yer alan “yangın güvenlik holü ve balkon "ibaresi iptal edilmesine, "tamamı açık veya kapalı merdiven evleri, bina giriş holü" ifadesinin önüne "asgari ölçülerde" ibaresi eklenmesine, C.26 maddesinin (h) bendinde "yapı kullanım izin belgesi almış" ibaresine ".ve otopark ihtiyacının bahçe içinde karşılanamaması durumunda bu ihtiyacı yalnız 1.bodrum katta karşılayabilen" ibaresi eklenmesine, ancak eklenen bu ifadenin 30340 sayılı resmi gazetede yayımlanan otopark yönetmeliği yürürlüğe girdikten sonra uygulanmasına, İ.42. Madde ve bu maddenin (a), (b), (c) bentleri iptal edilmesine, İ.42. Maddesi yerine "Tarımsal niteliği koruncak alan: bu alanlarda ruhsata esas il tarım müdürlüğü görüşü alınmak kaydıyla,  tarım arazisi sınıfına göre ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir." hükmü ilave edilmesine ilişkin hazırlanmış olduğu görülen plan notları değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.
Belediye Meclisimizin bilgisine sunulur.
 
 
İlçemizBelediye sınırları ve mücavir alan sınırları dâhilinde, koruma alanları dışında planlı alanlardaki imar planı hükümlerini kapsayan meri plan notlarının 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı resmi gazetede yayımlanan yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine aykırı olan ve komisyon raporunda belirtilen plan notları değişikliği oybirliği ile kabul edilerek, C.26 maddesinin (h) bendine eklenen ibarenin 30340 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Otopark Yönetmeliği ile aynı anda yürürlüğe girmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO:81
Gündemin 31 nci maddesi: İlçemiz Cemal CAYMAZ Mahallesi 72 ada 31 parselin doğu tarafında meri imar planında 7 metre olarak öngörülen yolun kamulaştırma talebinin görüşülmesi.
İmar, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu: Komisyonumuz 06/03/2018 tarihinde saat 12:00‘da toplandı.
Toplantıya Dr.Fatih ÜRKMEZER, Recep DORUK ve A.Celal CİNGÖZ katıldı.
05/03/2018 günü saat 17:00’da yapılan Belediye Meclis toplantısında 1 nci birleşiminde gündemin 31 nci maddesindeyer alan ve komisyonumuza havale edilen konunun görüşülmesine geçildi.
İlçemiz Cemal CAYMAZ Mahallesi 72 ada 31 parselin doğu tarafında meri imar planında 7 metre olarak öngörülen yolun kamulaştırma talebinin görüşülmesi neticesinde, Belediyemizin maddi durumu ve işin önceliği göz önüne alınarak, bahsi geçen alanın 5 yıllık imar programına alınması komisyonlarımızca oybirliği ile uygun bulunmuştur.
            Belediye Meclisimizin bilgisine sunulur.
 
Belediyemizin maddi durumu ve işin önceliği göz önüne alınarak, bahsi geçen alanın 5 yıllık imar programına alınması oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO:82
Gündemin 32 nci maddesi: İlçemiz Emek Mahallesi 617 ada 63 parsel malikinin, aynı imar adasında bulunan ve ihdasen kazanılan mülkiyeti Belediyemize ait 5.25 m2 yüzölçümlü 617 ada 70 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.
İmar, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu: Komisyonumuz 06/03/2018 tarihinde saat 12:00‘da toplandı.
Toplantıya Dr.Fatih ÜRKMEZER, Recep DORUK ve A.Celal CİNGÖZ katıldı.
05/03/2018 günü saat 17:00’da yapılan Belediye Meclis toplantısı 1 nci birleşiminde gündemin 32 nci maddesindeyer alan ve komisyonumuza havale edilen konunun görüşülmesine geçildi.
İlçemiz Emek Mahallesi 617 ada 63 parsel malikinin, aynı imar adasında bulunan ve ihdasen kazanılan mülkiyeti Belediyemize ait 5.25 m2 yüzölçümlü 617 ada 70 parseli satın alma talebinin görüşülmesi neticesinde, bahse konu parselin müstakil inşaata elverişli olmaması ve bu satıştan Belediyemizin ek gelir elde edecek olması sebebiyle İmar Kanununun 17 nci maddesi kapsamında satışının yapılması komisyonlarımızca oybirliği ile uygun bulunmuştur.
            Belediye Meclisimizin bilgisine sunulur.
 
5393 sayılı Belediye Kanununun 18 nci maddesi (e) bendi uyarınca ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun 17 nci maddesi hükmü gereğince mülkiyeti Belediyemize ait 5.25 m2 yüzölçümlü 617 ada 70 parselin 617 ada 63 parsel malikine satılmasına oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 33 ncü maddesi için komisyon çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Dr.Fatih ÜRKMEZER, gündemde kalan maddelerin Kaymakamlık Toplantı Salonunda 07/03/2018 Çarşamba günü saat 17.00’da yapılacak olan birleşimde görüşülmesine karar verdi. Birleşimi kapattı.
  
 
     
Dr.Fatih ÜRKMEZER                           Recep DORUK                  A.Celal CİNGÖZ                         
  MECLİS BAŞKANI                           MALİ HİZ.MÜD.                  FEN İŞL.MD.V.
                


Kültürel Yayınlar

Safran Çiçeği

DEVAMINI OKU

Safran Lokumu

DEVAMINI OKU

Safranbolu Tarihi

DEVAMINI OKU

Tasarım / Yazılım Armina Yazılım
safranbolu, safranbolu belediyesi, Safranbolu Belediyesi Resmi Web Sitesi