Aranacak kelimeleri giriniz:

SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ

 
SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ


İlçemiz, Yeni Mahalle 100. Yıl Salı Parkında bulunan Nikah Salonunun altındakimülkiyeti Belediyemize ait 177 m²  Kafeterya (sadece bina içini kapsamaktadır, bina dışında kullanılacak alanı yoktur) ,  2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.
Kiralama süresi 3yıldır.
İşin muhammen bedeli aylık 3.430,00 - TLolup, Arttırım KDV’siz bedel üzerinden yapılacak  %18 KDV arttırılan bedele eklenecektir. geçici teminatı3 yıllık kira toplamı üzerinden  % 3 olarak 3.704,40 - TL dir.
Şartname bedeli 100,00-TL. dir.
İhale 27/09/ 2017Çarşamba günü saat 15:15’da Belediye Binası Encümenhuzurunda yapılacaktır.
İhaleye katılacak isteklilerin, geçici teminatlarını ihale kanununda belirtilen değerler üzerinden (%3) ihale saatine kadar Belediyemiz veznesine Belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir.
 
İhaleye katılacak isteklilerde aranan şartlar:
   İSTENİLEN BELGELERİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETİ VERİLECEKTİR.                 
A) GERÇEK KİŞİLER
1) Kanuni ikametgâh belgesi ( son 1 ay içinde alınmış olacak)
2) Nüfus cüzdan sureti, (T.C Kimlik Numarası belirtilecektir.)
3) Kayıtlı ise bağlı bulunduğu odasından alacağı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge, değil ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamlarında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname
4) Tebligat için adres beyanı
5) Noter tasdikli İmza beyannamesi
6) Geçici teminat makbuzu veya mektubu,
7) Şartname alındı makbuzu
8) Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği      
9) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname
10) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi,
11) İhaleye girecek gerçek kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, kira vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.
          B) TÜZEL KİŞİLER
1) Tebligat için adres beyanı
2) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri
3) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden son 1 ay içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ve 4734 sayılı kanun kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge
4) Tüzel kişinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname.
5) Şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin son durumunu gösteren Ticaret Sicili Gazetesi(Değişiklik ekleri ile birlikte)
6) Geçici teminat mektubu veya makbuzu
7) Şartname alındı makbuzu
8) Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği
9) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname,
10)Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi,
11) İhaleye girecek tüzel kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, kira vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.
      Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
      İhaleye katılacakların ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsiz görebileceği ve ihaleye katılmak istemeleri halinde ücreti karşılığı temin edebilecekleri
                 İlan olunur.
 


Kültürel Yayınlar

Safran Çiçeği

DEVAMINI OKU

Safran Lokumu

DEVAMINI OKU

Safranbolu Tarihi

DEVAMINI OKU

Tasarım / Yazılım Armina Yazılım
safranbolu, safranbolu belediyesi, Safranbolu Belediyesi Resmi Web Sitesi