Aranacak kelimeleri giriniz:

SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İŞ/GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALESİ

 
                                
        SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  
    İŞ/GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALESİ   
                             
İlçemiz Safranbolu Kent Orman Kafeteryasının ihale üzerinde kalan tarafından, ekli plan ve projeye uygun olarak yapılması ve kira garantili olarak 10 yıla kadar yaklaşık maliyet ve belirlenecek kira bedeli üzerinden kiralanması, 2886 sayılı Kanunun 35/c maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.
İşin Yapılacağı Yer Kiraya Verilecek Alan :Ekte projesi, vaziyet planı verilen 3,57 hektar alandır.
İşin Süresi : Yapım süresi 18 (onsekiz) ay, Kiralama süresi yapım süresi hariç 10 yıldır.
Muhammen, Yatırım Maliyeti : İşin muhammen yatırım maliyeti 319.182,62–TL’dir.
Aylık muhammen kira bedeli : %18 KDV HARİÇ 105,00-TL’dir. İhalede artırım kira bedeli  üzerinden yapılacaktır.%18 KDV arttırılan bedele eklenecektir.
Geçici Teminatı   :Yaklaşık yatırım maliyeti +10 yıllık kira bedeli üzerinden % 3 olarak 9.953,47-TL dir.
Şartname bedeli 250,00-TL.dir.
İhale Tarih ve saati :12//04/2017 Çarşamba günü,saat 15:00’da Belediye Binası Encümen huzurunda yapılacaktır
İhale  Türü                :Açık Teklif Usulü
İlgili Müdürlük         :Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İlgili Telefon            : 0 370 712 41 14 (143)
İlgili Fax                   :0 370 725 41 15
İhaleye katılacak isteklilerin geçici teminatlarını 2886 sayılı kanunda belirtilen değerler üzerinden  ( % 3) ihale saatine kadar Belediyemiz veznesine nakit veya banka teminat mektubu olarak vermeleri gerekmektedir.
İhaleye katılacak isteklilerde aranan şartlar:
      İSTENİLEN BELGELERİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETİ VERİLECEKTİR.
         A) GERÇEK KİŞİLER 
1) Kanuni ikametgâh belgesi ( Son 1 ay içinde alınmış olacak)
2) Nüfus cüzdan sureti, (T.C Kimlik Numarası belirtilecektir.)
3) Kayıtlı ise bağlı bulunduğu odasından alacağı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge, değil ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamlarında  ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname
4) İhale tarihinde, Vergi borcu olmadığına dair Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden alınacak belge.
5) İhale tarihinde, SGK borcu olmadığına dair, SGK Müdürlüğü’nden alınacak belge.
6) Tebligat için adres beyanı
7) Noter tasdikli İmza beyannamesi.(Vekalet durumunda ayrıca vekil olan kişinin imza beyannamesi)
8) Geçici teminat makbuzu veya mektubu,
9) Şartname alındı makbuzu
                 10) Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği           
                 11) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname
     12) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi (noter onaylı olacaktır)
     13) İhaleye girecek gerçek kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, kira vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.
                  B) TÜZEL KİŞİLER
      1) Tebligat için adres beyanı
      2) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri
      3) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden son 1 ay içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ve 4734 sayılı kanun kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge.
                  4)İhale tarihinde, Vergi borcu olmadığına dair  Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden alınacak                
            belge
                 5) İhale tarihinde,SGK borcu olmadığına dair SGK Müdürlüğü’nden alınacak belge.
                 6) Tüzel kişinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname.
     7) Şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin son durumunu gösteren Ticaret Sicili Gazetesi(Değişiklik ekleri ile birlikte)
 
 
      8) Geçici teminat mektubu veya makbuzu
      9) Şartname alındı makbuzu
    10) Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği
    11) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname,
    12)Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi, (noter onaylı olacaktır)
    13) İhaleye girecek tüzel kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, kira vb. gibi borcu          bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.
 
    İhaleye ortak girişim olarak başvurulması halinde istenilen evraklar her bir ortak için ayrı ayrı düzenlenecektir.  
 
    Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
                İhaleye katılacakların ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsiz görebileceği ve ihaleye katılmak istemeleri halinde ücreti karşılığı temin edebilecekleri
           İlan olunur.
 


Kültürel Yayınlar

Safran Çiçeği

DEVAMINI OKU

Safran Lokumu

DEVAMINI OKU

Safranbolu Tarihi

DEVAMINI OKU

Tasarım / Yazılım Armina Yazılım
safranbolu, safranbolu belediyesi, Safranbolu Belediyesi Resmi Web Sitesi