Aranacak kelimeleri giriniz:

MICIR ALIMI VE NAKLİYESİ İŞİ

MICIR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
  SAFRANBOLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2017 YILI OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ
MICIR ALIMI VE NAKLİYESİ İŞİ


4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası
: 2017/81931
 
1-İdarenin
a) Adresi : Yeni Mahalle Sadri Artuç Cad. 1 78600 SAFRANBOLU/KARABÜK
b) Telefon ve faks numarası : 03707124114 - 03707254115
c) Elektronik Posta Adresi : info@safranbolubld.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 20000 ton 13,00-25,00 Mıcır 30000 ton 5,00-13,00 Mıcır 20000 ton 0,00-5,00 Mıcır 15000 ton 0,00-25,00 Mıcır
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Safranbolu Belediyesi Asfalt Plentine yüklenici tarafından teslimat yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde peyder pey 31.12.2017 tarihine kadar teslimat yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Safranbolu Belediye Başkanlığı-Destek Hiz.Md.Kat:4 Safranbolu/Karabük
b) Tarihi ve saati : 27.03.2017 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekli firma ihale aşamasında malzemenin aşağıdaki teknik özellikleri sağladığını taahhüt edecek, Yüklenici firma sözleşme aşamasında Mıcır ile ilgili aşağıdaki teknik özellikleri sağladığını gösteren T.C. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Araştırma Başmühendisliği Laboratuvarından alınmış raporu sözleşme evrakları ile birlikte idareye sunacaktır.
a) Termal ve Bozunma özellikleri Magnezyum sülfat deneyi % maks. (MgSO4):   %16 den fazla kayıp olmayacaktır.
b) Aşınma kaybı (Los Angeles), maksimum %:   %30 den fazla olmayacaktır.
c) Soyulma mukavemeti   (Katkısız veya katkılı)  : Katkısız %50 veya katkılı % 70 den az olmayacaktır. 
d) Agreganın su absorbsiyonu  :  Maksimum %2 olabilir.
e) Yassılık indeksi maksimum % : 35
 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Ocak Taşından Kırılmış ve Elenmiş Malzeme (Asfalt Mıcırı, Temel ve Alttemel Malzemesi) Temini İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Safranbolu Belediye Başkanlığı-Destek Hiz.Müdürlüğü Kat:4 Safranbolu/Karabük adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Safranbolu Belediye Başkanlığı-Destek Hiz.Md.Kat:4 Safranbolu/Karabük adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 


Kültürel Yayınlar

Safran Çiçeği

DEVAMINI OKU

Safran Lokumu

DEVAMINI OKU

Safranbolu Tarihi

DEVAMINI OKU

Tasarım / Yazılım Armina Yazılım
safranbolu, safranbolu belediyesi, Safranbolu Belediyesi Resmi Web Sitesi